ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A 'www.pestipalanta.hu' és 'www.pestipalanta.com' (a továbbiakban: Szolgáltató) elkötelezett, hogy ügyfelei adatkezeléshez

kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa. A Szolgáltató működése során a jelen

tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységeket végzi, melyre tekintettel fontosnak tartja,

hogy bemutassa az érintetteknek a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak

legfontosabb jellemzőit, körülményeit.

 

A jelen tájékoztatóban alkalmazott kifejezések a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a

Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a

továbbiakban: Info tv.) meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

 

I. Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

 

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A személyes adatait (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, illetve nevében és

utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozók kezelik.

Az adatkezelő megnevezése:

Filodendron Kft.

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. as .2.

Adószám: 27906923-2-42

 

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei:

képviseli: Vajda Viktor

E-mail cím: pestipalanta@gmail.com

 

2. Milyen elveket tart fontosnak a Szolgáltató a személyes adatai kezelése során?

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységei során tiszteletben tartja az érintettek személyhez

fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások

figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben,

továbbá az Info tv-ben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban

foglaltak érvényre juttatását.

A szolgáltatás biztosításának érdekében csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és

releváns, az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatok kezelésére kerül

sor a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig és a megadott személyes

adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül

védelemben, különösen a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és

rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Az Ön által megadott személyes adatoknak

azzal megegyező tartalommal történő pontos adatkezeléséért a személyes adatoknak a

megadását követően a Szolgáltató felel.

 

3. Az érintettek kategóriái

A jelen adatkezelési tevékenység során érintettek az alábbiakban meghatározott

szolgáltatásokat igénybe vevő személyek.

4. Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok?

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint

továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen

szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő. Amennyiben a

megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és

jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának

megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

Jelen weboldal a Wix.com online értékesítési platform-szolgáltatásán keresztül fut, melyre

tekintettel egyes személyes adatok a Társaság részére automatikusa továbbításra kerülnek a

weboldal használatával.

A megrendelések kiszállítását futárszolgálata útján teljesíti, melyre

tekintettel a kiszállításra vonatkozó személyes adatok a futárszolgálat részére átadásra

kerülnek (név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám).

A fenti eseteken kívül és az Ön hozzájárulása nélkül a személyes adatok nem kerülnek

továbbításra más adatkezelő részére.

Az adatkezelés jogalapjai

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból

történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések

megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú

érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét

teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés

jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A

hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak

megadását.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján került sor, a Szolgáltató a

felvett adatokat - törvény eltérő rendelkezésének hiányában -

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával

arányban áll,

további külön hozzájárulás nélkül, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonását követően

is kezelheti.

5. Milyen jogai vannak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az érintettet a GDPR rendelet szerint az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik

meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő a kérelem, kérés beérkezést követő legfeljebb egy

hónap:

tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra,

hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett

személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy

címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték

vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett

időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának

szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől

a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását

és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti

hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához. 

helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan

személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő

nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján

kezelt személyes adatokat. 

az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra,

hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja

a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az

adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az

adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése

ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Szolgáltató a tiltakozás alapján az

adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival

összefüggésben?

I. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult

arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő szolgáltató vagy az általa megbízott

Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak

veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

II. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz

való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett

hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével

összefüggő jogainak megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön

dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt

indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

 

 Az adatkezelés egyes esetei

 

1. A weboldalon történő vásárlással összefüggő tájékoztatás

 

Adatkezelés célja

 

Az érintettek adatainak kezelése a weboldalon keresztül annak érdekében szükséges, hogy az

érintett vásárlási szándéka rögzíthető és beazonosítható legyen, a megrendelés érintett részére

kézbesíthető legyen, illetve, hogy érintett tájékoztatást kaphasson megrendelése aktuális

státuszáról.

 

Adatkezelés időtartama

 

A regisztráció során megadott adatokat a személyes profil fennállásáig határozatlan ideig,

vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az érintett önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja és a GDPR 6. cikk

(1) bekezdésének a) pontja alapján.

 

Kezelt adatok köre

 

Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli: az érintettek neve, számlázási és

szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma.

 

A weboldalon történt regisztráció során rögzítésre kerül az érintett felhasználóneve és

jelszava.

 

2. Marketing célú megkeresésekkel összefüggő tájékoztató

 

Adatkezelés célja

 

A 'Pesti Palánta' szolgáltatásaihoz kapcsolódó információ és marketing célú megkeresések,

így marketing kampányokról történő tájékoztatás és azokban történő részvétel.

 

Adatkezelés időtartama

 

A hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési

kérelméig).

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az érintett önkéntes hozzájárulása Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja) és a GDPR 6. cikk (1)

bekezdésének a) pontja alapján.

 

Kezelt adatok köre

 

Az érintettek e-mail címe.

 

III. A http://www.pestipalanta.hu és www.pestipalanta.com honlap cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatója

 

A honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal

használatával összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag,

amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos

beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány

releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor.

1. A cookie-k fajtái:

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző

egy meghatározott időpontig (vagy annak törléséig) tárolja, az ideiglenes cookie-t azonban a

böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és

lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában a weboldal számos

funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal

felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban,

vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal

teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

Amennyiben nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője

beállításaiban. Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy a cookie-k letiltása esetén bizonyos

szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók.

2. A cookie-k letiltása:

Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében

elvégzett beállítások útján teheti meg.

3. A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása teremti a személyes

adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

4. Az alkalmazott cookie-k köre:

A jelen honlapon alkalmazott cookie-kat a Pesti Palánta online értékesítési platform-

szolgáltatója, a Wix.com üzemelteti.

2021. 01. 05.